OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti ACREA CR, spol. s r.o.
se sídlem Krakovská 7, 110 00 Praha 1
identifikační číslo: 630 76 616
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 36398
pro prodej zboží a služeb prostřednictvím objednávkových formulářů a internetového obchodu
umístěného na internetové adrese www.acrea.cz, www.kurzystatistiky.cz a pro prodej a realizaci kurzů.

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují právní vztahy mezi společností ACREA CR, spol. s r.o., se sídlem Krakovská 7, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 630 76 616, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 36398 (dále jen „prodávající“ nebo „poskytovatel“), a fyzickou (spotřebitelem  či podnikatelem) či právnickou osobou (dále jen „kupující“ nebo „objednatel“), které prostřednictvím internetového obchodu, objednávkového formuláře, e-mailem, poštou či osobně objednali zboží či službu poskytovanou prodávajícím/poskytovatelem.
 • Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím/poskytovatelem nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována (rovněž pro účely ochrany spotřebitele) také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující/objednatel v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v právních předpisech a těchto obchodních podmínkách pro podnikatele a neplatí pro něj ustanovení, která se týkají spotřebitele a jeho ochrany.
 • Internetový obchod i objednávkové formuláře jsou prodávajícím/poskytovatelem provozovány na webové stránce umístěné na internetové adrese www.acrea.czwww.kurzystatistiky.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní“).
 • Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s právním řádem ČR. Právní vztahy a záležitosti výslovně neupravené smlouvou a těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).
 • Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech kupních smluv a smluv o poskytování služeb uzavřených mezi prodávajícím/poskytovatelem a kupujícím/objednatelem ve formě stanovené těmito obchodními podmínkami a jsou pro kupujícího/objednatele závazné. Kupní smlouva/smlouva o poskytnutí služby a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Odlišné obchodní podmínky stanovené (předložené) kupujícím/objednatelem nejsou akceptovány. Tyto obchodní podmínky jsou pro kupujícího/objednatele závazné od okamžiku, kdy je uzavřena smlouva, tj. kupujícímu/objednateli bude doručeno přijetí (potvrzení) jeho objednávky prodávajícím/poskytovatelem (akceptací) dle čl. 2. těchto obchodních podmínek.
 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě/smlouvě o poskytnutí služby. Odchylná ujednání v kupní smlouvě/smlouvě o poskytnutí služby mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 • Znění obchodních podmínek může prodávající/poskytovatel jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 • Veškerá prezentace zboží a služeb umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru (nejedná se o nabídku, resp. o návrh na uzavření smlouvy) a prodávající/poskytovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu/smlouvu o poskytnutí služby ohledně tohoto zboží či služby.
 • Webové rozhraní obsahuje informace o zboží či službě, popis jeho hlavních vlastností, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží či služby. Ceny zboží či služby jsou uvedeny bez či včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků (s výjimkou nákladů spojených s balením a dodáním zboží či služby). Ceny zboží či služby zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není dotčena možnost prodávajícího/poskytovatele uzavřít kupní smlouvu/smlouvu o poskytnutí služby za individuálně sjednaných podmínek.
 • Webové rozhraní obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží či služby. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží či služby uvedené ve webovém rozhraní platí pouze v případech, kdy je zboží či služba doručována v rámci území České a Slovenské republiky.
 • Pro objednání zboží či služby vyplní kupující/objednatel objednávkový formulář ve webovém rozhraní. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • kupujícím/objednateli,
  • objednávaném zboží či službě,
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží či služby, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží či služby, a
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží či služby
   (dále společně jen jako „objednávka“).
 • Před zasláním objednávky prodávajícímu/poskytovateli je kupujícímu/objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující/objednatel vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího/objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující/objednatel prodávajícímu/poskytovateli kliknutím na tlačítko “Objednávám s povinností platby” či „Závazně objednat s povinností platby“. Kliknutím na uvedené tlačítko (odesláním objednávky) kupující/objednatel potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 občanského zákoníku, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím/poskytovatelem považovány za správné. Prodávající/poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu/objednateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího/objednatele uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Spolu s potvrzením obdržení objednávky prodávající/poskytovatel zašle kupujícímu/objednateli (jako přílohu potvrzení objednávky) na elektronickou adresu kupujícího kopii těchto všeobecných obchodních podmínek.
 • Prodávající/poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží či služby, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího/objednatele o dodatečné potvrzení objednávky (například e-mailem, písemně či telefonicky).
 • Smluvní vztah mezi prodávajícím/poskytovatelem a kupujícím/objednatelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím/poskytovatelem zasláno kupujícímu/objednateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Tímto okamžikem je uzavřena kupní smlouva/smlouva o poskytnutí služby (dále společně jen „smlouva“). Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc (zboží), umožní mu nabýt vlastnické právo k ní a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Smlouvou o poskytnutí služby se poskytovatel zavazuje, že objednateli poskytne službu a objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli cenu za službu.
 • Fakturu obsahující základní údaje smlouvy obdrží kupující/objednatel prostřednictvím elektronické pošty na elektronickou adresu kupujícího/formou odkazu ke stažení faktury. Kupující/objednatel s tímto souhlasí. Smlouva, resp. příslušná faktura bude uložena v elektronickém archivu prodávajícího/poskytovatele.
 • Kupující/objednatel bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi prodávajícím/poskytovatelem a kupujícím/objednatelem, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží nebo objednatel objedná službu za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému prodávajícím/poskytovatelem. Prodávající/poskytovatel v takovém případě kupujícího/poskytovatele informuje o takové skutečnosti.
 • Kupující/objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu/objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující/objednatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 • V souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. c), d) a e) občanského zákoníku prodávající/poskytovatel sděluje, že neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, ani neuzavírá smlouvy na dobu neurčitou.

3. CENA ZBOŽÍ ČI SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Ceny zboží a služeb jsou uvedeny u jednotlivého zboží či služby v internetovém obchodě (ve webovém rozhraní), není-li v individuálním případně sjednána cena jiná. Všechny ceny jsou smluvní. K úhradě kupní ceny/ceny za službu (dále společně také jako „kupní cena“) vystaví prodávající/poskytovatel kupujícímu/objednateli řádnou fakturu. Cenu zboží či služby a případné náklady spojené s dodáním zboží či služby dle smlouvy může kupující/objednatel uhradit prodávajícímu/poskytovateli následujícími způsoby:
  • v hotovosti v sídle (v provozovně) prodávajícího/poskytovatele na adrese Krakovská 7, 110 00 Praha 1;
  • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího/poskytovatele uvedený na faktuře (dále jen „účet prodávajícího“);
  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay;
  • bezhotovostně platební kartou on-line (prodávající/poskytovatel neumožňuje platbu kartou v sídle prodávajícího/poskytovatele).
 • Společně s kupní cenou je kupující/objednatel povinen zaplatit prodávajícímu/poskytovateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží či služby ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží či služby.
 • V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží či služby. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do dvaceti jedna (21) dnů od uzavření smlouvy. V případě prodlení kupujícího/objednatele s úhradou ceny za zboží či službu nebo její části je kupující/objednatel povinen uhradit prodávajícímu/poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky.
 • V případě bezhotovostní platby je kupující/objednatel povinen uhradit kupní cenu zboží či služby společně s uvedením variabilního symbolu platby (zpravidla číslo objednávky, neurčí-li prodávající/poskytovatel jiný variabilní symbol). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího/objednatele uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího/poskytovatele.
 • Prodávající/poskytovatel je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před převzetím či odesláním zboží či služby kupujícímu/objednateli.
 • Případné slevy z ceny zboží či služby poskytnuté prodávajícím/poskytovatelem kupujícímu/objednateli nelze vzájemně kombinovat.

4. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 • Prodávající/poskytovatel odevzdá zboží kupujícímu/poskytne službu objednateli za podmínek stanovených ve smlouvě. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, je místem dodání zboží či poskytnutí služby sídlo prodávajícího/poskytovatele.
 • Prodávající odevzdá věc (zboží), jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci (zboží) v souladu se smlouvou.
 • Prodávající splní povinnost odevzdat věc kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.
 • Má-li prodávající věc (zboží) odeslat, odevzdá věc kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Prodávající odevzdá věc (zboží) kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.
 • Zboží bude kupujícímu doručeno prostřednictvím dopravce nejpozději do 5 pracovních dnů způsobem dle volby kupujícího. Kupující může vybírat z následujících možností:
  • Osobní odběr v sídle prodávajícího/poskytovatele;
  • Osobní odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna;
  • Doručení prostřednictvím dopravní společností Česká pošta.
 • Zboží je možné doručit pouze v rámci České a Slovenské republiky.
 • Doba doručení zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení zboží je kupujícímu sdělena v rámci objednávky zboží. Doba uvedená v těchto podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby doručení. V případě osobního odběru zboží bude kupující o možnosti vyzvednutí zboží informován prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.
 • Kupující je povinen zboží převzít. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen zboží odeslat, resp. dodat zboží na místo určené kupujícím ve smlouvě (v objednávce), je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno ve smlouvě (v objednávce), je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 • Prodlením kupujícího s převzetím věci (zboží) vzniká prodávajícímu právo věc po předchozím upozornění na účet kupujícího vhodným způsobem prodat poté, co kupujícímu poskytl dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li kupující s placením, kterým je předání věci (zboží) podmíněno.
 • Nebezpečí škody a nahodilé zkázy na zboží přechází na kupujícího převzetím věci (zboží). Stejný následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu.
 • Je-li předmětem smlouvy poskytování služeb, začne poskytovatel s plněním své povinnosti ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy pouze na základě výslovné žádosti objednatele učiněné v textové podobě.

5. KURZY 

 • Kurzy je možné zakoupit prostřednictvím webového rozhraní či odesláním objednávky elektronickou poštou (e-mailem), poštou nebo osobním předáním prodávajícímu/poskytovateli způsobem a za podmínek uvedených v čl. 2. těchto obchodních podmínek. Kurzy realizované ve Slovenské republice jsou fakturovány společností ACREA SR, spol. s r.o., se sídlem Zámocká 30, 811 00 Bratislava, identifikační číslo: 464 57 071, DIČ: SK2023393427, zapsané v OR OS BA I, oddiel Sro, vložka č. 77703/B.
 • Objednávka je po jejím potvrzení poskytovatelem závazná a odesláním objednávky kupující/objednatel vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.
 • Kupující/objednatelé jsou zařazováni do kurzů v pořadí, v jakém zaslali objednávku na kurz. Při překročení kapacity kurzu je ostatním kupujícím/objednatelům nabídnut náhradní termín kurzu či kurz podobného zaměření.
 • Úhrada ceny kurzu bude provedena kupujícím/objednatelem nejpozději v den konání kurzu. Cena kurzu zahrnuje:
  • přípravu a komplexní organizační zajištění kurzu;
  • studijní materiály a pomůcky;
  • drobné občerstvení a nápoje o přestávkách kurzu (při prezenční účasti kupujícího na kurzu na adrese Krakovská 7, Praha 1).
 • Prodávající/poskytovatel si vyhrazuje právo na změny lektora a data konání kurzu.
 • Prodávající/poskytovatel si vyhrazuje právo realizovat kurz v online podobě, a to i v případě, že vládní nařízení či doporučení státních institucí neumožní fyzicky kupujícímu/objednateli se kurzu účastnit.
 • Kurz se uskuteční pouze v případě dostatečného obsazení kurzu. V tomto případě prodávající/poskytovatel informuje prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) kupujícího/objednatele o případném zrušení kurzu minimálně 3 pracovní dny před konáním kurzu.
 • V případě zrušení kurzu ze strany prodávajícího/poskytovatele bude kupujícímu/objednateli nabídnut náhradní termín kurzu, kurz podobného zaměření či vrácení uhrazené ceny zpět kupujícímu/objednateli na jeho bankovní účet. Vrácení uhrazené ceny za kurz provede prodávající/poskytovatel nejdéle do třiceti (30) dnů od data zrušení kurzu. Prodávající/poskytovatel neplatí žádné dodatečné výdaje kupujícímu/objednateli, které mu mohly v souvislosti se zrušením kurzu vzniknout.
 • Kupující/objednatel může svou účast v kurzu stornovat (zrušit) písemně poštou či e-mailem. Výše stornopoplatků je:
  • při zrušení účasti 10 a více pracovních dnů před kurzem není účtován žádný stornovací poplatek;
  • při zrušení účasti 5-9 pracovních dnů před kurzem činí stornovací poplatek 25 % ceny kurzu;
  • při zrušení méně než 5 pracovních dnů před kurzem činí stornovací poplatek 75 % ceny kurzu;
  • při zrušení v den kurzu činí stornovací poplatek 100 % ceny kurzu.
 • Kupující/objednatel má právo po dohodě s prodávajícím/poskytovatelem 1x přesunout objednaný kurz na náhradní termín, vybrat si jiný náhradní kurz či poslat za sebe na kurz náhradního účastníka.
 • Pokud se kupující/objednatel bez písemné, telefonické či elektronické omluvy nedostaví na objednaný kurz, je povinen uhradit plnou cenu kurzu dle objednávky/faktury. Uhrazená částka za kurz se v tomto případě nevrací, není možný přesun kurzu na jiný termín ani kupujícímu/objednateli nevzniká nárok na jinou kompenzaci. 
 • Na webových stránkách www.kurzystatistiky.cz poskytujeme textové/video hodnocení kurzu od jeho účastníků. O hodnocení kurzu jsou jeho účastníci požádáni e-mailem, telefonicky či osobně po jeho ukončení. Autenticitu hodnocení kurzu zajišťujeme a kontrolujeme tím, že propojujeme hodnocení s konkrétními účastníky daného kurzu v interním systému a jsme tak schopni ověřit a prokázat, že hodnocení pochází od reálného účastníka kurzu.

6. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

 • Přístupové údaje k online zboží či službám či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu kupujícího/objednatele. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem zvoleným kupujícím/objednatelem. Kupující/objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online zboží či službám či poskytnuté URL adrese. Prodávající/poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.
 • Webové rozhraní stejně jako grafická podoba a obsah webových stránek a jejich struktura, jsou autorskými díly, k nimž vykonává veškerá majetková práva prodávající/poskytovatel. Jakékoliv užití výše uvedených autorských děl, jakož i jakýchkoliv dalších autorských děl, zejména jejich rozmnožování, rozšiřování a sdělování veřejnosti je možné pouze s předchozím písemným souhlasem autora (prodávajícího/poskytovatele).
 • Zboží či služby, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává včetně jejich náplně, rovněž podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být kupujícímu/objednateli poskytnuto jen na základě licenční či podlicenční smlouvy. Kupující/objednatel odpovídá prodávajícímu/poskytovateli za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.
 • Užití autorských práv nebo práv k databázi bez souhlasu autora je neoprávněným zásahem do autorských práv ve smyslu autorského zákona. Autor má v takovém případě mimo jiné nárok na to, aby se osoba, která zasáhla do autorských práv autora, takového jednání zdržela, odstranila následky zásahu do práv, poskytla přiměřené zadostiučinění včetně zadostiučinění v penězích, bezdůvodného obohacení a náhrady škody.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 • Jeli kupující/objednatel spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku od smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. Lhůta podle předchozí věty běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li kupní smlouvy, ode dne převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží, a v případě, že je předmětem pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. Odstoupení od smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@acrea.cz. Prodávající/poskytovatel umožňuje kupujícímu/objednateli od smlouvy odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy poštou na adresu sídla prodávajícího (Krakovská 7, 110 00 Praha 1). Prodávající/poskytovatel zároveň potvrdí elektronickou poštou kupujícímu/objednateli bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí formuláře pro odstoupení.
 • V případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese veškeré náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal a potvrdí přijetí opravného daňového dokladu.
 • Prodávající/poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že kupující/objednatel porušil smlouvu podstatným způsobem. Za podstatné porušení smlouvy se mimo jiné považuje:
  • prodlení kupujícího/objednatele s úhradou kupní ceny více než čtrnáct (14) dnů po době splatnosti;
  • porušení povinností na ochranu autorského práva ze strany kupujícího/objednatele.
 • Je-li společně se zbožím či službou poskytnut kupujícímu/objednateli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím/poskytovatelem a kupujícím/objednatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou s tím, že dojde-li k odstoupení od smlouvy kupujícím/objednatelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující/objednatel je povinen spolu se zbožím či službou prodávajícímu/poskytovateli vrátit i poskytnutý dárek.
 • Objednatel (ani jedná-li se o spotřebitele) nemá právo (nemůže) odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byla splněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ani od smlouvy dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Tím nejsou dotčeny další případy nemožnosti odstoupení od smlouvy uvedené v občanském zákoníku.
 • Odstoupí-li objednatel (spotřebitel) od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a poskytovatel s plněním na základě výslovné žádosti objednatele (spotřebitele) začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

8. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele).
 • Není-li dále stanoveno jinak (zejména ve vztahu ke spotřebiteli), právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc (zboží) při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví později. Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.
 • Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující (podnikatel) právo:
  • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
  • a odstranění vady opravou věci;
  • na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
  • odstoupit od smlouvy.
 • Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.
 • Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující (podnikatel) právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 • Prodávající odpovídá kupujícímu – spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 • Kupující – spotřebitel může požadovat bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nového zboží bez vad. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, může kupující od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 • Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout kupujícímu díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění online produktu, které není schopen ovlivnit. On-line zboží či služby sloužící pro vzdělávací a informační účely obsahují pouze návody a doporučení, prodávající neodpovídá za úspěch či neúspěch kupujícího při aplikaci v praxi.
 • Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu a uplatnit právo z vadného plnění bez zbytečného dokladu, nejpozději však do sedmi (7) dnů, od okamžiku, kdy vadu zjistil nebo mohl zjistit. Kupující oznamuje prodávajícímu vady a práva z vadného plnění uplatňuje u prodávajícího na adrese jeho sídla, v níž je přijetí reklamace možné.
 • Pro reklamaci kupující kontaktuje prodávajícího prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) na adrese info@acrea.cz. Součástí reklamace je přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace bude kupující informován prodávajícím e-mailem.
 • Reklamace bude prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající skupujícím nedohodne na delší lhůtě.
 • Ustanovení tohoto čl. 8. těchto obchodních podmínek se přiměřeně použijí i na smlouvu o poskytnutí služby, resp. na vadné plnění v souvislosti se smlouvou o poskytnutí služby.

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 • Prodávající/poskytovatel není ve vztahu ke kupujícímu/objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (vyřizování stížností) z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.
 • Kupující/objednatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Ochrana osobních údajů kupujícího/objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zpracování osobních údajů kupujícího/objednatele se dále řídí zásadami ochrany osobních údajů prodávajícího/poskytovatele.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem (právními předpisy České republiky), zejména občanským zákoníkem, s výslovným vyloučením aplikace kolizních pravidel mezinárodního práva soukromého a Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva). Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Je-li předmětem smlouvy prodej software (skript), řídí se právní vztah (smlouva) rovněž licenčními podmínkami prodávajícího/poskytovatele. Poskytovatel (autor) poskytuje objednateli (nabyvateli) oprávnění k výkonu práva užit dílo (skript) v omezeném rozsahu. Objednatel není oprávněn dílo kopírovat, distribuovat, sdělovat veřejnosti, jinak rozšiřovat, předávat, pronajmout, půjčovat, provádět, reprodukovat, publikovat, převádět nebo prodávat o díle jakékoli informace a s použitím díla vytvářet souborná, či odvozená díla. Objednatel není dále oprávněn k pořizování rozmnoženin díla, a to ani pro jeho osobní potřebu, a k rozšiřování zhotovených rozmnoženin. Licence k užití díla je poskytnutá jako nevýhradní. Licence k software je poskytována bez územního a časového omezení. Objednatel bere na vědomí, že rovněž software (skripty) jsou chráněny autorským právem. Objednatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněné užití díla. Nabyvatel licence (objednatel) nesmí autorské dílo upravit či jinak měnit dílo, jeho název nebo označení autora. Nabyvatel licence (objednatel) není oprávněn oprávnění tvořící souhlas licence poskytnout třetí osobě (podlicence), a to ani zčásti. Poskytovatel může od licenční smlouvy odstoupit v případě, že objednatel poruší povinnost vyplývající z licenční smlouvy (včetně licenčních podmínek) či zasáhne do autorských práv k software (skriptů).
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 • Přílohou těchto obchodních podmínek je vzorový formulář pro reklamaci zboží a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
 • Kontaktní údaje prodávajícího/poskytovatele: sídlo a zároveň adresa pro doručování – Krakovská 7, 110 00 Praha 1, adresa elektronické pošty - info@acrea.cz, telefon - +420 234 721 400.
 • Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 24. dubna 2024.

 

V Praze dne 24. dubna 2024